ศาลแพ่งกรุงเทพใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดพิธีเปิดแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Call)ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศนัดไต่สวนคดีจัดการมรดก
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 5 ก.ย - 19 ก.ย. 2561
 1. นายสุรศักดิ์ วาสพพงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2317/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ย -19 ก.ย 2561)
 2. พระกิตติศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ ผู้มรณภาพ เลขคดี พ2318/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ย -19 ก.ย 2561)
 3. นางสาวศรัณย์กมล ชื่นชวาล ผู้ตาย เลขคดี พ2326/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ย -19 ก.ย 2561)
 4. นางสาวเบญจวรรณ วงษ์ทองดี ผู้ตาย เลขคดี พ2327/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ย -19 ก.ย 2561)
 5. นายประสิทธิ ประสมศรี ผู้ตาย เลขคดี พ2332/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ย -19 ก.ย 2561)
 6. นายชาญณรงค์ แซ่ตั้ง ผู้ตาย เลขคดี พ2335/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ย -19 ก.ย 2561)
 7. นางสาวอมรรัตน์ แซ่ผู่ ผู้ตาย เลขคดี พ2339/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ย -19 ก.ย 2561)
 8. นายฮาโรล แฉล้มวารี หรือนายกริช แฉล้มวารี ผู้ตาย เลขคดี พ2340/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ก.ย -19 ก.ย 2561)
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561
 1. นายชัยวัฒน์ เชิดชูโกศล ผู้ตาย เลขคดี พ2435/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 2. นายประก้ิจ โควาวีระสิทธิ์ผู้ตาย เลขคดี พ2437/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 3. หม่อมหลวงชดช้อย กำภู ผู้ตาย เลขคดี พ2438/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 4. นางสาวนราพร วิริยะศิริกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2441/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 5. นางมาลี วรพฤกษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2442/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 6. นายอมาร์ มัดนานี (Mr.Amar Madnani) ผู้ตาย เลขคดี พ2443/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 7. นางสาวเสาวรศ นพคุณธรรมชาติ ผู้ตาย เลขคดี พ2446/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 8. นายอารีย์ เทอดไทย ผู้ตาย เลขคดี พ2449/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 9. นายฉลองชัย ตั้งศิริวัฒนากุล ผู้ตาย เลขคดี พ2450/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 10. นางสาวอัญชลี ดุษฏีวิจัย ผู้ตาย เลขคดี พ2454/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 11. นายปรพล วัฒนวรลักษณ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2455/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 12. นางสาวเชี่ยมเกียว แซ่โก ผู้ตาย เลขคดี พ2456/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 13. นายสมบูรณ์ คันธวณิช ผู้ตาย เลขคดี พ2458/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 14. นายอรรถ จิตติบพิตร ผู้ตาย เลขคดี พ2460/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 15. นายสมนึก มาลาพลอย ผู้ตาย เลขคดี พ2462/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 16. นายประเสริฐ พรชมพูนุช ผู้ตาย เลขคดี พ2467/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
 17. นายสุชิน ปิยปสุต ผู้ตาย เลขคดี พ2469/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ย. - 28 ก.ย. 2561)
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561
 1. นายหรือนาวาตรีอาษา รุจิวงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2492/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561)
 2. นางสุวิไล เกียรติวิศาลกิจ ผู้ตาย เลขคดี พ2493/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561)
 3. นายพจน์ จิรสิริธรรม ผู้ตาย เลขคดี พ2501/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561)
 4. นางสาวพนิดา ศรีทรัพย์พานิช ผู้ตาย เลขคดี พ2503/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561)
 5. นายยงสิน ติรชัยมงคล ผู้ตาย เลขคดี พ2506/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561)
 6. นางแน่งน้อย แสงเงิน ผู้ตาย เลขคดี พ2508/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561)
 7. นางพรทิพย์ ปานนุกูล ผู้ตาย เลขคดี พ2509/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561)
 8. นายจาง เพยตี้ (Mr.Zhang Peidi) ผู้ตาย เลขคดี พ2510/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561)
 9. นางวรวรรณ ฐานนิรันดร ผู้ตาย เลขคดี พ2513/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. - 4 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561
 1. นายโกศล วิชิตธนาฤกษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2516/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 2. นายทรงวุฒิ องค์วัฒนศิริกุลผู้ตาย เลขคดี พ2526/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 3. นายวิชัย นพสุวรรณชัย ผู้ตาย เลขคดี พ2529/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 4. นางสาลี่ แซ่กิม ผู้ตาย เลขคดี พ2530/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 5. นางยุพา ศรีสุขสวัสดิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2532/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 6. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ทอง ผู้ตาย เลขคดี พ2539/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 7. นางสาววิภาวดี ลิมปิทีปราการ ผู้ตาย เลขคดี พ2540/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 8. นายบรรจบ เตชาพิสุทธิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2541/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 9. นายสวัสดิ์ หวังภุชเคนทร์ ผู้ตาย เลขคดี พ2542/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 10. นายหวังนาฟี่ นิลรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2545/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 11. นายสามชาย นิลรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2546/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 12. นางสาวเรวดี เอเอสอารี ผู้ตาย เลขคดี พ2547/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
 13. นางกัญญารัตน์ สุภัทรธรรมคุณ ผู้ตาย เลขคดี พ2548/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 24 ก.ย. - 8 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 28 ก.ย. - 13 ต.ค. 2561
 1. นางสาวติ๋ม แย้มสวน ผู้ตาย เลขคดี พ2568/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 2. นายปรีชา เพ็ชรไทย ผู้ตาย เลขคดี พ2575/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 3. นางปรียา ธรรมรักษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2579/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 4. เรืออาศตรีวัฒนา ธรรมรักษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2580/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 5. นายชาตรีหรือเชงคิง รัตน์สกาวหรือแซ่เต็ง ผู้ตาย เลขคดี พ25812561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 6. นายโจเซฟ แอร์วิน วีสส์ (Mr.Josef Erwin Wyss) ผู้ตาย เลขคดี พ2582/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 7. นางมนัสวี ธาดาสีห์ ผู้ตาย เลขคดี พ2588/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 8. นายสุทัศน์ โชติกประกาย ผู้ตาย เลขคดี พ2605/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 9. นายสมบูรณ์ โลหะชาละธนกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2607/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 10. นางสาวยุพิน ทิมจรัส ผู้ตาย เลขคดี พ2608/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
 11. นายสงวน เดชะไกศยะ ผู้ตาย เลขคดี พ2609/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 28 ก ย. - 13 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็ปไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561
 1. คุณหญิงสุมณี โสภณพนิช ผู้ตายที่ 1 และนายชาตรี โสภณพนิช ผู้ตายที่ 1 เลขคดี พ2578/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 2. นายบุญเลิศ วงศ์พิภพมงคล ผู้ตาย เลขคดี พ2590/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 3. นางเซี่ยมเค็ง แซ่ฉั่ว ผู้ตาย เลขคดี พ2601/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 4. นายสมบูรณ์ ศานติชโย ผู้ตาย เลขคดี พ2602/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 5. นายพงษ์นริศ ทองสว่าง ผู้ตาย เลขคดี พ2603/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 6. นายเฟื่องวิวัฒน์ สมัยเทิดศักดิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2604/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
 7. นางสาววิมลพร เหมกิตติกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2606/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 1 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561
 1. นางศรินรัตน์ รงคะเจริญรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2610/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 2. นายเอ็ดเวิร์ด มอนท์โกเมอรี่ วอร์เดน(Mr.Edward Montgomery Worthen) ผู้ตาย เลขคดี พ2613/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 3. นางนิตยา อิสมาแอล ผู้ตาย เลขคดี พ2615/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 4. นางสาวเสาวณีย์ อิสมาแอล ผู้ตาย เลขคดี พ2616/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 5. นายชัยวัฒน์ ศรีพรหม ผู้ตาย เลขคดี พ2637/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 6. นางอารี พิพัฒน์วรชัย ผู้ตาย เลขคดี พ2643/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 7. นางนงลัษณ์ อุดมรัตนชัยกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2644/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 8. นางอมรา จางขจรศักดิ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2645/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
 9. นายมนตรี อุ่ยวัฒนพงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2648/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 2 ต.ค. - 16 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561
 1. นายอาเง็ก แซ่ตั้ง ผู้ตาย เลขคดี พ2649/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 2. นางสาวกันยากร ศุภการค้าเจิญ ผู้ตาย เลขคดี พ2651/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 3. นางจรินทร์ ชีพนุรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2652/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 4. นายวันชัย ตันดีมาภรณ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2654/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 5. นางละม่อมหรือนางสาวสุมัณฑณา ศุกระฤกษ์ หรือศุขฤกษ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2656/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 6. นางพึงใจ สุขเสวี ผู้ตาย เลขคดี พ2657/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 7. นางสาวมนัสนันท์ เอื้อสุทธิสุคนธ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2658/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 8. นางบุญลาภ รอดวัฒนกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2659/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 9. นายเรย์มอน วอลเตอร์ อาร์เชอร์ (Mr.Raymon Walter Archer) ผู้ตาย เลขคดี พ2660/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 10. นางวรรณี ไพศาลฤทธิวงศ์ ผู้ตาย เลขคดี พ2662/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 11. นางศรีนวล ลี้ตระกูล ผู้ตาย เลขคดี พ2663/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 12. นางเพ็กจู ตั้งวิพัฒนพงค์ ผู้ตาย เลขคดี พ2665/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
 13. นายเอี่ยม วงศ์พัฒนากูร ผู้ตาย เลขคดี พ2667/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 4 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561
 1. นางศริรัตน์ รงคะเจริญรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2610/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 2. นายสุรชัย ชลาศัย ผู้ตาย เลขคดี พ2655/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 3. นายไกรสร ลี้ถาวร ผู้ตาย เลขคดี พ2670/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 4. นางสาวฉวี บึงทอง ผู้ตาย เลขคดี พ2675/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 5. นายประสันต์ บึงทอง ผู้ตาย เลขคดี พ2676/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 6. นายมณเฑียร ว่องขเจน ผู้ตาย เลขคดี พ2678/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 7. นางกรรณิการ์ จุฑามาศ ผู้ตาย เลขคดี พ2682/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 8. นายบรรจง เลิศนิมานรดี ผู้ตาย เลขคดี พ2686/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
 9. นายสันติ อุดมไพบูลย์ลาภ ผู้ตาย เลขคดี พ2689/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 5 ต.ค. - 19 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561
 1. นายจุนจิ ชิอิโนะ (Mr.Junji Shiino) ผู้ตาย เลขคดี พ2679/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 2. นายจุลพงษ์ ศิริเจริญ ผู้ตาย เลขคดี พ2698/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 3. นางนันท์นภัส เตชะพีระพรรณ ผู้ตาย เลขคดี พ2705/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 4. นางฟ้าวิตเตอร์ หรือฟ้าวิตเตอร์ กอร์ ผู้ตาย เลขคดี พ2708/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 5. นายแมนกอล ซิงห์ หรือแมนกอลซิงห์ ผู้ตาย เลขคดี พ2709/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 6. นายอามืน นาอุดม ผู้ตาย เลขคดี พ2715/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
 7. นางงามละเมียด ชำนิจ ผู้ตาย เลขคดี พ2717/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 9 ต.ค. - 23 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 25 ต.ค. 2561
 1. นายรังษี ค่ายมั่น ผู้ตาย เลขคดี พ2742/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 2. นายพิพัฒน์ นิตโย ผู้ตาย เลขคดี พ2743/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 3. นางสุเพ็ญ ศรียานงค์ ผู้ตาย เลขคดี พ2744/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 4. นางสุวรรณี จันทร์พร ผู้ตาย เลขคดี พ2745/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 5. นายประวิทย์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้ตาย เลขคดี พ2746/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 6. นางวารุณี ลีลาเทพินทร์ ผู้ตาย เลขคดี พ2747/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 7. นายชาญณรงค์ สุทธิชาติ ผู้ตาย เลขคดี พ2748/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
 8. นางแฉล้ม จันมา ผู้ตาย เลขคดี พ2750/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 11 ต.ค. - 24 ต.ค. 2561)
ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561
 1. นายสุรพงษ์ ศรีพธูราษฎร์ ผู้ตาย เลขคดี พ2761/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 2. นางสาวปริยากร เอกชยางกูร ผู้ตาย เลขคดี พ2762/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 3. นางสาวลักษณา สิงหเสนี ผู้ตาย เลขคดี พ2763/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 4. นางสาววรรณี ปิ่นแก้ว ผู้ตาย เลขคดี พ2764/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 5. นางเติอนจิตต์ ทรัพย์เกษม ผู้ตาย เลขคดี พ2765/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 6. นายเสน่ห์ รัตจินดา ผู้ตาย เลขคดี พ2766/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 7. นางอำไพ พฤกษานานนท์ ผู้ตาย เลขคดี พ2767/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 8. นายธวัชชัย นันทเมธีสุข ผู้ตาย เลขคดี พ2769/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 9. นางซิ่วเล็ก เชี่ยวชาญรัตนกุล ผู้ตาย เลขคดี พ2771/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 10. นายมงคล เสรีเศวตรัตน์ ผู้ตาย เลขคดี พ2773/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 11. นายเชษฐพงศ์ วุฒิธนากุล ผู้ตาย เลขคดี พ2780/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
 12. นางสุภา วีรังคบุตร ผู้ตาย เลขคดี พ2782/2561 (ประกาศเว็บไซต์วันที่ 16 ต.ค. - 30 ต.ค. 2561)
ประกาศ
ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 1. เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 38 รายการ
 3. เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น 11 ชั้น 12 และชั้น 13 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์)
 5. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 6. เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญาใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
 7. เรื่อง ข้อกำหนดและข้อห้ามในบริเวณศาลและห้องพิจารณาคดี
 8. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 9. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้และอาคารรถยนต์
 10. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 13. เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ได้จากสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน 7 รายการ
 14. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 16. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 17. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560
 18. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 19. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 20. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงชั้นดาดฟ้า อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้
 21. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 22. ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญาใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
 23. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 24 รายการ
 24. เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น 11 ชั้น 12 และชั้น 13 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25. เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดรแบบกลุ่ม หมายเลขดำที่ ผบ.1290/2560
 26. เรื่อง คำสั่งอนุญาตให้ดำเนินคดรแบบกลุ่ม หมายเลขดำที่ ผบ.1289/2560
 27. เรื่อง ยกเลิกการประกาศหนังสือพิมพ์ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก พ.ศ. 2561
 28. เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ พ.ศ. 2561
 29. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562